บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"ทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3" นิเทศชั้นเรียน เพื่อสังเกตการจัดการเรียนการสอน(Classroom Observation )
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ มอบหมายให้นางรัตนา ซุ้นจ้าย นางสาวสุพรรษา หมัดจรูญ และนางสาวอลีนา หลีเด ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ ลงนิเทศชั้นเรียนเพื่อสังเกตการจัดการเรียนการสอน (Classroom Observation) ณ โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย โรงเรียนบ้านลำเปาและโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ อำเภอเทพา โดยเป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ได้นำผลจากการสังเกตการสอนมาแลกเปลี่ยน แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะร่วมกับผู้บริหารและคณะครู เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สิ่งที่พบและประทับใจคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถาม เพื่อกระตุ้นการคิด ให้ผู้เรียนได้คิดด้วยตนเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ใช้สื่อของจริงในการทำกิจกรรม และสรุปบทเรียนร่วมกัน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,21:28   อ่าน 67 ครั้ง