เข้าเว็บไซต์ e-office สพฐ.

ให้ ร.ร.วิถีพุทธทุกโรงเข้าเว็บฯ เพื่อประเมินตนเองระหว่างวันที่ 1 ส.ค.57 - 15 ส.ค.57