เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2566
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบาย No Gift Policy

การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ภาพข่าวกิจกรรม
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 (17 พ.ย. 64)
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 (11 ก.พ. 65) (มีการทำ MOU ITA)
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 (22 เม.ย. 65)
กิจกรรมหน้าเสาธง (22 ก.พ.65) (มีการทำกิจกรรมต้านทุจริต ITA หน้าเสาธง)
กิจกรรมหน้าเสาธง (23 พ.ค.65)
กิจกรรมหน้าเสาธง (6 มิ.ย.65)


 


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  - ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต
  ภาพกิจกรรม  
  1.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 เมษายน 2564