คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.สงขลา เขต 3

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ (นางสาวอุทุมพร สิงหพล)

คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ (นายมูฮำหมัด สลำ)

คู่มือการปฏิบัติงานมาตรการประหยัดพลังงาน (นางสาวิตรี มโนวรณ์)

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (นางสาวิตรี มโนวรณ์)

คู่มือการปฏิบัติงานงานประชาสัมพันธ์ (นางสาวสุภิสรา สุชาติ)

คู่มือการปฏิบัติงานงานอาคารสถานที่ (นายสุโก ขะมิมะ)

คู่มือการปฏิบัติงานงานยานพาหนะ

คู่มือการปฏิบัติงานงานประสานราชการ งานรัฐพิธี

คู่มือการปฏิบัติงานงานควบคุมภายใน (นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการฯ (นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์)

คู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ (ส่วนกลาง)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ 38 ค.(2) (นางสุวิชญา ระบุถิ่น)

คู่มือการปฏิบัติงานการย้ายข้าราชการครูฯ (นางสาวเสรินยา สุวรรณมณีี)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ก.ค.ศ.16

คู่มือการปฏิบัติงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมแะพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นางสาวพิชชานันท์ จันทร์ลาภ)

คู่มือการปฏิบัติงานการย้ายข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ (นางอัปสรรัชย์ สุวรรณคีรี)

คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูฯ (นางสาวนลัปวัน แก้วพรหม)

คู่มือการปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (นางสาวอนงค์ ไหมพรม)

คู่มือการปฏิบัติงานการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (นางนูรีดา เพชรรัตน์)

คู่มือการปฏิบัติงานการออกหนังสือรับรองการบริหารงานบุคคล

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดตั้งและเสนอของงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(นางสาวปิยะรัตน์ กอก็ศรี)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานติดตาม ประเมินผล รายงาน
(นางภัทรียา มะสมัน)

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
(นายวัชรพล นนทิการ)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ประสานงานและให้บริการ
(นางสาววิลาวัลย์ อาหมาด)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
(นางสาวกนิษฐา อภัยรัตน์)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
(นางสาวชัชรินทร์ สุขเวทย์)
 

 

 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานระบบการควบคุมระบบงบประมาณ ( นางสาววัลภา นวลบุญ)

คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินเกี่ยวกับราชพัสดุ (นางอรุณี แก้วรุ่งเรือง)

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม (นางสาวมยุรี แซ่จ้อง)

คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับส่ง KTB CORPORATE ONLINE (นางสาวรอชีดะห์ สะมะบู)

คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ (นางสุดารัตน์ บุญประดิษฐ์ี)

คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับบำเหน็จบำนาญ (นางสาวลักษณ์สุนีย์ อินทรมณี)

คู่มือการปฏิบัติงานระบบพัสดุ (นายสุทัศน์ อ่อนพุทธา)

คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร (นางสาวสุภาวรรณ์ นวลนิล)

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวกัณต์กนิษฐ์ แก้วประภาค)

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางรัตนา ซุ้นจ้าย)

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวปรีดา ชูมณี)

คู่มือการปฏิบัติงาน (นายมาลีณีย์ หลำเหมาะ)

คู่มือการปฏิบัติงาน (นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ )

คู่มือการปฏิบัติงาน (นายทศพล เพ็ชรภิมล )

คู่มือการปฏิบัติงาน (นายสมพงษ์ นันทโย)

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิด)

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสุพรรษา ดาแลหมัน)

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางประภัสสร ทำแก้ว)

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
(นางสาวรัชนี พรหมมา)

คู่มือการปฏิบัติงาน
(นายมนตรี มะสมัน)

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
(นายเชิดวงศ์ ชี้เจริญ)

 

 

 

 
คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 
คู่มือการดำเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวพรรณี จิตพงศ์)

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางกุหลาบ ณรงค์ชัย)

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวเรวดี นาทอง)