แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาการศึกษา 2563-2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3