E-Service
E-Service
  1.ระบบ E-Money ให้บริการรายละเอียดเงินเเดือนของบุคลากรในสังกัด
 
 
2.ระบบ "คลังข้อมูล สงขลา 3" ให้บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์
 
 
3.ระบบ Amss++ รับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
 
 
4.ระบบการลาออนไลน์ ของบุคลากรในสังกัด
 
 
5.คลังข้อสอบและระบบการทดสอบออนไลน์ สพป.สงขลา เขต 3