รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ สพป.สงขลา เขต 3 ประจำปี 2564


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563