ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765
Website http:// www.sk3.go.th
Email : songkhla3@sk3.go.th
Social Network Page “สพป.สงขลา เขต 3”
หมายเลขติดต่อภายใน
  • ต่อ 101 กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 110 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 111 กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 114 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 109 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 113 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • ต่อ 115 หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 110 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ต่อ 111 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ต่อ 104 กลุ่มกฎหมายและคดี