ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 เบอร์โทรสาร 074-371765
Website http:// www.sk3.go.th
Email : saraban04147@obec.go.th
Social Network Page “สพป.สงขลา เขต 3”
หมายเลขติดต่อภายใน
 • ต่อ 102 หน้าห้องผอ.สพป.สงขลา เขต 3
 • ต่อ 103 หน้าห้องรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3
 • ต่อ 101 กลุ่มอำนวยการ
 • ต่อ 107 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ต่อ 108 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ต่อ 109 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ต่อ 110 กลุ่มกฎหมายและคดี
 • ต่อ 111 หน่วยตรวจสอบภายใน
 • ต่อ 112 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • ต่อ 113 กลุ่มนโยบายและแผน
 • ต่อ 114 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ต่อ 115 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร