รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

มาตรการการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1


รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2