รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

รายงานผลการบริหารบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563


รายงานข้อมูลการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประชุมสัมมนาอบรม
ประจำปี 2563


รายงานผลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ประจำปี 2563


รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สงขลา 3
ประจำปี 2563


รายงานโครงการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2563