การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

 

การจัดอบรมขยายผลสร้างการรับรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ตามโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา


การรับนักเรียนระดับโรงเรียน


แผนการศึกษาโดยครอบครัว


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)


ภาพข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมสร้างการรับรู้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ  (28 มิ.ย.65)
โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพฯ (10 มี.ค. 65)
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (1 เม.ย. 65)
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (29 เม.ย. 65)
อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนคณิตศาสตร์แบบอินเดีย (เวทคณิต) (2 พ.ค. 65)
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาโรงไฟฟ้าจะนะ (29 มิ.ย. 65)
การับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565  (20 ม.ค.65)


การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 2564

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนของอำเภอสะบ้าย้อย