แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ปรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564