การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการประชุมสร้างความตระหนักครั้งที่ 1


การประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดครั้งที่ 2


รายงานการประชุม ITA ประจำปีงบประมาณ 2564


กิจกรรมสร้างความตระหนัก


  ภาพกิจกรรม
  1.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 เมษายน 2564
  2.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 10 มิถุนายน 2564
  3.การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน  2564