บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"ทีม ศน.สพป สงขลา เขต 3" นิเทศชั้นเรียนเพื่อสังเกตการจัดการเรียนการสอน(Classroom Observation ) อ.นาทวี
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวกันต์กนิษฐ์ แก้วประภาค ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พรั้อมด้วย นางมาลิณีย์ ขรีดาโอ๊ะ นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิดนายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ และนายทศพล เพ็ชรภิมล ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3 ลงนิเทศชั้นเรียนเพื่อสังเกตการจัดการเรียนการสอน (Classroom Observation) ณ โรงเรียนบ้านเก่าและโรงเรียนบ้านเคลียง โดยเป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ได้นำผลจากการสังเกตการสอนมาแลกเปลี่ยน แนะนำให้ข้อเสนอแนะร่วมกับผู้บริหารและคณะครู เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู๊เรียน สิ่งที่พบที่ประทับใจของโรงเรียนคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สิ่อเทคโนโลยี (บ้านเคลียง) มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะความรู้ด้านลูกเสือมาใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านอาชีพตามความถนัดและความสนใจ (บ้านเก่า)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,18:01   อ่าน 88 ครั้ง