บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"รองกุหลาบ" นำทีมคณะกรรมการ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ กรณีถ่ายโอน รร.บ้านโคกม้า ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางสากุหลาบ เกลี้ยงชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย นางพนารัตน์ เสนเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านนา ประธานศูนย์เครือข่ายมัชฌิมาพัฒนา อ.จะนะ นายอรุณ ขรีดาโอ๊ะ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม นางภัทรียา มะสมัน และ นายวัชรพล นนทิการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สงขลา เขต 3 ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกม้า อ.จะนะ กรณี สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา อ.จะนะ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอรับถ่ายโอนโรงเรียนบ้านโคกม้า อ.จะนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดแห่งตน ซึ่งขณะนี้ สพป.สงขลา เขต 3 ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงความสมัครใจ ให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ได้พูดคุยสร้างความเข้าใจ ชี้แจงถึงขั้นตอน ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยหลังจากการพูดคุยร่วมกัน สรุปได้ว่าบุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจ ในขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกม้า ไปสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา นั้นต้องผ่านการหาความสมัครใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงของโรงเรียนก่อน อันประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายหนึ่ง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหากมีคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด การดำเนินการฯ เรื่องนี้นั้น ก็ต้องยุติ และแจ้งให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา ทราบต่อไป พร้อมกันนี้ ท่านรองกุหลาบ เกลี้ยงชุม ได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อม อาคาร และห้องโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย และให้คำแนะนำในการทำงานแก่คุณครูผู้รับผิดชอบงานการเงินของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกม้า อ.จะนะ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,18:30   อ่าน 73 ครั้ง