บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"ทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3" นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสุพรรษา หมัดจรูญ นางมาลีณีย์ ขรีดาโอ๊ะ และนางสาวอลีนา หลีเด ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566 อำเภอสะเดา จำนวน 2 โรง คือโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน1 และโรงเรียนบ้านหนำฮั้ว จากการนิเทศ พบว่า ทั้ง2โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8c ) ให้กับผู้เรียนผ่านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในแต่สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนทั้งโรงเรียน ในการนิเทศครั้งนี้ ผู้นิเทศได้สังเกตชั้นเรียน Focus on Classroom มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอน ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการพัฒนาทักษะ 3R8c ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้Active Learning เน้นให้ครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ คอยแนะนำและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรม กระตุ้นการฝึกคิด แก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบ และสามารถสรุปองค์ความรู้ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานตามบริบทของรายวิชา ขอชื่นชมคุณครู พาซีย๊ะ อาแซ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนำฮั้ว ทีได้คิดออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนจดจำสระเดี่ยว สระผสมผ่านกิจกรรมที่ครูและนักเรียนเรียกว่า "การเต้นสระ" ถือเป็นเทคนิคการจำรูปแบบสระที่ครูคิดค้นขึ้นมาใหม่สร้างบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าสนใจ นักเรียน ชั้นป.1-3 โรงเรียนบ้านหนำฮั้วมีความสุขในการเรียน มีทักษะอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆได้ดีต่อไป
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,07:30   อ่าน 153 ครั้ง