บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
ประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 104) 14 ม.ค. 65
ตรวจสอบสถานศึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (อ่าน 47) 14 ม.ค. 65
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (อ่าน 67) 14 ม.ค. 65
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม แนะนำ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด (อ่าน 33) 14 ม.ค. 65
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่าย อ.สะเดา (อ่าน 43) 14 ม.ค. 65
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อ.สะเดา (อ่าน 6) 14 ม.ค. 65
ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ (อ่าน 9) 14 ม.ค. 65
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) (อ่าน 14) 14 ม.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุภาครัฐ ของรร.ในสังกัด (อ่าน 12) 14 ม.ค. 65
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (อ่าน 14) 14 ม.ค. 65
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม แนะนำ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด (อ่าน 14) 14 ม.ค. 65
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.เทพา (อ่าน 16) 14 ม.ค. 65
ตรวจสอบสถานศึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (อ่าน 11) 14 ม.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 70) 11 ม.ค. 65
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best (อ่าน 53) 11 ม.ค. 65
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best (อ่าน 51) 11 ม.ค. 65
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 54) 11 ม.ค. 65
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของ รร.คุณภาพ (อ่าน 37) 11 ม.ค. 65
ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE safety center ของเขตตรวจราชการที่ 5 (อ่าน 44) 11 ม.ค. 65
มอบอุปกรณ์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (Antigen test kit) (อ่าน 9) 11 ม.ค. 65
ตรวจสอบสถานศึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (อ่าน 10) 11 ม.ค. 65
ตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด (อ่าน 17) 11 ม.ค. 65
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Sefety Center) (อ่าน 78) 06 ม.ค. 65
สรุปผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการศึกษาในหัวข้อ”การนำหน่วยบูรณาการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน” (อ่าน 110) 06 ม.ค. 65
ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้ากับคณะกรรมการสถานศึกษา อำเภอเทพา (อ่าน 79) 06 ม.ค. 65
พบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อรับพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2565 (อ่าน 57) 06 ม.ค. 65
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 51) 06 ม.ค. 65
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 ของศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 16) 06 ม.ค. 65
ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2565 (อ่าน 14) 06 ม.ค. 65
ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (อ่าน 17) 06 ม.ค. 65